REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ChataStwora.pl

z dnia 2016-08-03


 1. Definicje Użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ChataStwora.pl;
  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://chatastwora.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy: TreeVert Robert Kłodziński,
   ul. Mariana Cynarskiego 9 m. 4, 92-447 Łódź,
   NIP: 9532514282, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod http://www.chatastwora.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy Chata Stwora, dostępny pod adresem http://www.chatastwora.pl prowadzony jest przez Roberta Kłodzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TreeVert Kłodziński Robert, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe / kontaktowe:
   ul. Mariana Cynarskiego 9 m. 4, 92-447 Łódź, NIP: 9532514282. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres klodzinska.magdalena@gmail.com lub pod numerem telefonu: 697248037 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript, lub
   2. Chrome w wersji 52 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,
   3. Firefox w wersji 48 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,
   4. minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli.
  6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Robert Kłodziński zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja Regulaminu.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Robert Kłodziński może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a także, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
   3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Roberta Kłodzińskiego.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może korzystać ze Sklepu bez uprzedniej zgody Roberta Kłodzińskiego.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Roberta Kłodzińskiego,
   6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.chatastwora.pl/ oraz dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi na stronie Sklepu komunikaty i informacje.
  2. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisków „Usuń produkt” lub „Zaktualizuj koszyk” i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TreeVert Kłodziński Robert Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Chata Stwora – Twoje potwierdzenie do zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i reszty świata, oraz wysyłana jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się przesyłką kurierską (koszt 17 PLN), natomiast do reszty świata Pocztą Polską (paczka ekonomiczna: 60PLN, priorytetowa: 100PLN). Koszty dostawy zostaną również wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
  3. Termin wysyłania Zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia wraz z fakturą VAT do przesyłki zawierającej Towar.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23% lub 5% w przypadku e-booka), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny przelewem na numer konta bankowego: PL 84 1050 0145 1000 0097 3291 0238 (ING Bank Śląski, kod BIC SWIFT: INGBPLPW)
 7. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną): Kłodziński Robert, ul. Mariana Cynarskiego 9 m. 4, 92-447 Łódź, e-mail: klodzinska.magdalena@gmail.com, tel.: 697 24 80 37.Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Kłodziński Robert, ul. Mariana Cynarskiego 9 m. 4, 92-447 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. TreeVert Kłodziński Robert jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres klodzinska.magdalena@gmail.com. TreeVert Kłodziński Robert zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. TreeVert Kłodziński Robert podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TreeVert Kłodziński Robert o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Kłodzińska Magdalena, ul. Mariana Cynarskiego 9 m. 4, 92-447 Łódź, mailowo pod adres klodzinska.magdalena@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. TreeVert Kłodziński Robert zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. Proszę odpowiednio wypełnić fragmenty oznaczone kolorem żółtym.
 10. Informacje o przetwarzaniu danych opisane zostały na podstronie Polityka Prywatności
 11. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TreeVert Kłodziński Robert a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TreeVert Kłodziński Robert, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TreeVert Kłodziński Robert.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.